PRIZMTM SHALLOW WATER

在动态下看见
Tap & Hold Prizm™ on
T o s e e i t i n p r i z m™

发现真实的水下世界

减低眩光,识别淡水环境下的水底结构。

看得更真实

看清水底细节

加强对比度

辨别水底隐藏生物

阻止眩光

使用高清偏光镜技术
Prizm TRADEMARK
Shallow Water